>
Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Автомобилно застраховане

1.Застраховки Автокаско и Гражданска отговорност - разлики?

Застраховка Гражданска отговорност покрива имуществени и неимуществени щети причинени от водача на МПС на трети лица. Застраховката “ Гражданска Отговорност“ не покрива нанесени вреди на вашето МПС, за тази цел Ви е нужна застраховка „ Автокаско“, която покрива щети на автомобила без значение по чия вина са.
Искаме да обърнем внимание, че в случай на ПТП, повечето застрахователни компании изплащат обещетение по застраховка „Автокаско” само, когато водача притежава валидно свидетелство за управление на МПС и не е употребявал алкохол или други упойващи вещества.

2.Къде да проверя до кога ми е валидна застраховка Гражданска отговорност?

Можете да влезете и да проверите в страницата на Комисията по финансов надзор

3.Има ли сроковете за завеждане на щети по застраховка Автокаско?

Да, в случай на пожар или кражба трябва веднага да се обадите на дежурните телефони на застрахователя, а след това писмено до 24 часа. При ПТП сроковете са от 3 до 7 работни дни – в зависимот от застрахователната компания, която сте избрали.

4.Какво да правим при сблъсък с кола с чужда регистрация у нас?

Обърнете се към Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) за завеждане на претенция, за което е необходимо да представите:
- оригинал на протокола за ПТП или констативния протокол, съставен от органите на КАТ;
- оригинал или копие на Зелената карта на виновния водач;
- оригинал на регистрационния талон на автомобила;
- оригинал на свидетелство за управление.

5.Какво да правим при ПТП в чужда държава-член на системата Зелена карта?

Обърнете се към Пътна полиция в съответната страна. Ако полицията не е посетила мястото на произшествието, ако нямате спор с другия водач относно вината за произшествието, и ако щетите са само материални, можете да съставите Двустранен констативен протокол на бланката на виновния водач.
Съберете всички необходими данни, които се отнасят до пътнотранспортното произшествие (имената на участниците, свидетели, регистрационните номера на автомобилите-участници в ПТП, номер на застрахователната полица на другия участник и т.н.).
Ако не знаете езика, потърсете услугите на преводач, преди да подпишете какъвто и да било документ. Ако вие сте виновен за катастрофата трябва да уведомите застрахователната компания, от която сте купили "Зелена карта".
Ако вие сте пострадалият, обърнете се към Националното бюро на държавата, в която е възникнало събитието или към застрахователната компания на виновния водач.
Адресът и телефонът на всяко Национално бюро Зелена карта са изписани на гърба на вашия сертификат.

6.Кога се попълва двустранно констативен протокол за ПТП?

Двустранен констативен протокол се попълва при ПТП, ако са налице следните условия:
- Няма пострадали лица;
- В ПТП участват само две превозни средства;
- Няма увредено друго имущество, освен двете превозни средства;
- Между двамата участници има съгласие относно обстоятелствата и вината, свързани с ПТП;
- И двете участващи превозни средства са в състояние да се движат на собствен ход след произшествието;
- И двамата водачи не са употребили алкохол или упойващи вещества.
Във всички останали случаи се издава протокол за ПТП от компетентните органи на МВР - КАТ.
При попълване на двустранно констативен протокол, в сектор "Превозно средство А" се попълват данните за МПС управлявоано от виновния водач. Другия водач попълва данните за неговото МПС в сектор "Превозно средство Б".
След попълването на двустранно констативен протокол, той задължително се заверява в МВР - КАТ.

7.Какво да правя при смяна собственността или регистрационния номер на МПС?

При смяна на собсвеност или регистрационен номер, застрахованият и новият собственик са длъжни в седем дневен срок писмено да уведомят застрахователя. При подаването на заявлението за смяна на собственост или нов регистрационен номер, се издава Анекс, в който се записват данните на новия собственик или новия регистрационен номер.
Анексът е неразделна част от застраховката и е валиден до нейното изтичане или настъпване на нова промяна.
Заявлението за смяна на собственост или нов регистрационен номер се подава при застрахователя, при който е сключена застраховката или при представител на застрахователя.

8.Как да постъпя при загуба на застрахователната полица или стикер?

При изгубване на полица и/или стикер по застраховка Гражданска отговорност или друг вид застраховка, застрахованият или негов представител може да се обърне към застрахователя, където е сключена застраховката или представител на застрахователя, за да му бъде издаден дубликат.

9.Валидна ли е застраховката след смяна на регистрационния номер на автомобила?

Да, нужно е само да уведомите застрхователя, за да се издаде допълнителен анекс към застрхователната полица относно промените в данните на автомобила.

Имуществено застраховане

1.Мога ли да застраховам определена парична сума, която съхранявам вкъщи?

Пари, произведения на изкуството, бижута се застраховат със специални изисквания. Задължително условие е парите, бижутата и други ценни предмети да се съхраняват в трайно прикрепена каса, а за произведенията на изкуството се изисква оценка от компетентен оценител.

2.Мога ли да си направя застраховка срещу наводнение от съседи?

На вас ви е необходима застраховка Имущество, в която като покрит риск да е включено “наводнение”. Има се в предвид ако съсед ви наводни имота или ако стане авария от вашия водопровод. Също така може да си направите разширение застраховката да покрива и щети нанесени от вас на съседите - ако от вашия имот стане пожар или наводнение.

3.Имам активна застраховка на движимо имущество, но се налага смяна на адреса на съхранение на стоката, това оказва ли влияние върху застраховката?

Застраховката е валидна само за адреса, на който е регистрирана стоката и съответно вписан в договора. В случай на промяна на адреса, Вие трябва да уведомите Застрахователната компания, при която е сключена полицата.

4.Имам сключена застаховка имущество, но закупих нова техника, бих искал да я застраховам срещу кражба.

Можете да включите новозакупени имущества към настоящата застаховка. Нужно е да подадете нужната информация на застрахователя и да доплатите съответната премия.

5.Какво да правя в случай на застрахователно събитие?

На първо място трябва да предприемите всички необходими мерки за предотвратяване от допълнителни по-големи щети. Запазете състоянието на увреденото имущество. Незабавно трябва да уведомите съответните държавни компетентни органи и Застрхователя. Обикновено Застрахователната компания се уведомява в рамките на 24 часа или първия работен ден от узнаването на събитието.

6.Имам имуществена застраховка, която включва и покритие „пожар”. В този случай , ако по невнимание забравя включен електроуред, който предизвика пожар, застраховката ще покрие ли щетите?

Всяко действие или бездействие, извършено с груба небрежност от Застрахования, при което съответното лице е могло да предвиди и предотврати настъпването на застрахователното събитие, но не е положило дължимата грижа за това.
В този смисъл забравеният електроуред, горяща свещ или забравена запалена цигара се счита за проява на груба небрежност от страна на застрахования и застрахователя не покрива щетите, възникнали впоследствие.

Застраховки при пътуване

1.Европейска здравноосигурителна карта или Застраховка Помощ при пътуване в чужбина?

При здравната карта НЗОК заплаща разходите за медицински услуги, само ако те са извършени от медицински заведения или лекари, работещи със здравноосигурителните институции в съответната страна. В много от морските и планински курорти на страните от ЕС, мрежата от здравните заведения и кабинети са частно практикуващи, т.е. необвързани със здравноосигурителните институции. Освен това европейската здравноосигурителна карта покрива медицински разходи при злополука и остро заболяване, съгласно законодателството на съответната държава, ако то предвижда доплащане за дадена услуга ще трябва да доплатите, като тези разходи няма да Ви бъдат възстановени от НЗОК.
При застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” не се налага да заплащате за оказаната Ви медицинска помощ. Всички разходи се поемат от застрахователя, като по този начин ви се спестява неудобството от непредвидени финансови разходи при пътуването ви в чужбина. Покритите рискове по застраховката са много повече в сравнение с картата - репатриране, транспортиране на тленни останки, смърт от злополука, дневни пари за болничен престой, кражба или загуба на багаж, правни разноски, отговорност към трети лица, спешни стоматологични заболявания и други. Освен това, друго предимство на застраховката е предлагането на асистанс услуги, които елиминират необходимостта да търсите сам здравно заведение или лекар.

Други въпроси

1.Какво представлява застраховка „безработица”?

Застрахователен продукт предназначен за хората, които имат потребителски или ипотечни заеми.
В случай, че кредитополучателят има финансови затруднения в следствие на: смърт; инвалидизация (над 70%); временна неработоспособност или безработица вследствие на уволнение. Застраховката обезпечава плащанията по неговия кредит.

Каква застраховка търсите?

Или се свържете директно с нас за най-добра цена!